نحوه اخذ یا تمدید صلاحیت و تشکیل پرونده اعلام شد
اخذ یا تمدید صلاحیت و تشکیل پرونده از طریق سامانه زیر میباشد.

 

فرم تعهد ومشخصات

فایلهای ضمیمه