جدول اصلاحی مزد گروه های بیست گانه سال 1399
 جدول حقوق و مزایای براساس بخشنامه شماره 48692 مورخه 31/03/1399 وزارت کار برای سال 99 لطفا برای چاپ جدول روی فایل 

 

کلیک بفرمایید.

جدول اصلاحی مزد گروه های بیست گانه سال 1399

  


فایلهای ضمیمه